നീയേ1

സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സെറാമിക്സ്

സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആന്റി-വെയർ സെറാമിക്സ്

സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സെറാമിക്സ് (SSIC സീരീസ്)

ചെംഷൂൺ സെറാമിക്സ് --- സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് (SIC) സെറാമിക്സ്